شب. سکوت. کویر

بیا به شام غریبان ما و مهمان شو که امشب اهل دلی عاشقانه می خواند. "اینجا فقط فریاد است. فریاد با صدای سکوت"

مرداد 93
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
5 پست
بهمن 87
14 پست
دی 87
10 پست
آذر 87
2 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
3 پست
friends
1 پست
عشق_خدا
1 پست
"_عشق_"
1 پست
تهیه_غذا
1 پست
سرنوشت
1 پست
آرامش_شب
1 پست
دعا_ها
1 پست
آموزشی
1 پست
کم_آوردن
1 پست
تهران
1 پست
ازدواج
1 پست
گل
1 پست
صداقت
1 پست
گل_زیبا
1 پست
آرامش
1 پست
معجون
1 پست
شخصیت
1 پست
کشف
1 پست
شیر_مادر
1 پست
شیر_خشک_و
1 پست
کلاه
1 پست
10
1 پست
شغل
1 پست
برتر
1 پست
امیریکا
1 پست
خدا
1 پست
نامه
1 پست
کارمند
1 پست
فواید
1 پست
شناخت
1 پست
مصرف
1 پست
15فرمان
1 پست
شیطان
1 پست
کهنه
1 پست
جنس
1 پست
می_فروشد
1 پست
سس
1 پست
سس_خردل
1 پست
خردل
1 پست
تاکسی
1 پست
راننده
1 پست
با_مزه
1 پست
زندگی
2 پست
روز
1 پست
یک
1 پست
سر_کار
1 پست
من_آمد
1 پست
ن_بوشهری
1 پست
عشق
1 پست
بگذار
1 پست
صلیب
1 پست
تساوی
1 پست
تا_کی؟
1 پست
دین_چیست
1 پست
حقارت
1 پست
تغیر_دید
1 پست