متون انگلیسی "بعضاَ با ترجمه فارسی"

 

Why God Made Mothers

چرا خدا مادر را آفرید


By the time the Lord mademothers, he was into his sixth day of working overtime.
An Angel appearedand said "Why are you spending so much time on this one"?

وقتی خدا مادران را می آفرید در روز ششم تا دیروقت کار می کرد.
فرشته‌ای اومد و پرسید: چرا اینقدر روی این یکی وقت می گذاری؟
و خدا پاسخ داد :
می دونی چه خصوصیاتی در نظر گرفتم تا درستش کنم ؟


   

She has to be completely washable, but notplastic, have 200 movable parts, all replaceable, run on black coffee andleftovers, have a lap that can hold three children at one time , have a kissthat can cure anything from a scraped knee to a broken heart, and do thesethings only with two  hands."

باید قابل شستشو باشه ولی پلاستیکی نباشه. بیش از 200 قسمت قابل حرکت داشته باشه که قابل تعویض باشند. و باید بتونه از همه جور غذا استفاده کنه. .باید بتونه هم زمان سه تا بچه رو در آغوش بگیره . با یه بوسه  که از زانوی زخمی تا قلب شکسته رو شفا بده. و همه اینها رو باید فقط با دو تا دست انجام بده.

 


 
The angel wasimpressed" just two hands...Impossible""

"And that's just on thestandard model?" The Angel asked.

"This is too much work forone day. Wait until tomorrow to finish."

فرشته تحت تأثیر قرار گرفته بود .
فقط دو تا دست غیر ممکنه . مطمئنی این یک مدل درست و استاندارده ؟
این همه کار برای امروز زیاده بقیه‌اش رو بگذار برای فردا و تکمیلش کن

 
"
ButI can't!" The Lord protested, "I am so close to finishing this creation that isso close to my own heart. She already heals herself when she's sick AND she canwork 18 hours a day

نمی تونم دیگه آخرای کارمه. چیزی نمونده که موجودی را که محبوب قلبم هست رو کامل کنم.
وقتی بیمار می شه خودش، خودش رو معالجه می کنه و می تونه 18 ساعت در روز کارکنه .

  
 
The Angel moved closerand touched the woman, "But you have made her so soft, Lord."
"
She is soft," the Lord agreed, "but I have also made her tough. You have no idea what she canendure or accomplish."

فرشته نزدیکتر اومد و زن رو لمس کرد:
این که خیلی لطیفه!!
بله لطیفه. ولی خیلی قوی درستش کردم . نمی تونی تصور کنی چه چیزهایی رو می تونه تحمل کنه و بر چه مشکلاتی پیروز بشه.


 "
Will she be able tothink?", Asked the Angel.
The Lord replied, "Not only will she be able tothink, she will be able to reason, and negotiate."
The Angel then noticedsomething and reached out and touched the woman's cheek. "Oops, it looks likeyou have a leak with this model. I told you that you were trying to put too muchinto this one."

فرشته پرسید : می تونه فکر کنه ؟
خدا پاسخ داد : نه تنها فکر می کنه می تونه استدلال و بحث و گفتگو کنه .

فرشته گونه زن رو لمس کرد: ”خدا فکر کنم بار مسئولیت زیادی بهش دادی ! سوراخ شده و داره چکه می کنه !”

 
"
That's not a leak." The Lordobjected. "That's a tear!"
"
What's the tear for?" the Angel asked.
TheLord said, "The tear is her way of expressing her joy, her sorrow, herdisappointment, her pain, her loneliness, her grief, and her pride."
TheAngel was impressed. "You are a genius, Lord. You thought of everything; formothers are truly amazing!"

خدا اشتباه فرشته رو تصحیح کرد : چکه نمی کنه - این اشکه .
فرشته پرسید :به چه دردی می خوره ؟
اشکها روش او هستند تا غمهاش، تردیدهاش، عشقش ، تنهائیش، رنجش و غرورش را بیان کنه .
فرشته هیجان زده گفت :خداوندا تو نابغه ای فکر تمام چیز های خارق العاده رو برای ساختن مادرها کرده ای ..

 

But there is only one thing wrong withher

She forgets what she is worth...

فقط یک چیزش خوب نیست.
خودش فراموش می کنه که چقدر با ارزشه .

 

......................................................................................................................

 

 

 

 

Beauty of Mathematics !!!!!!!
 

 


1
x 8 + 1 = 9
12
x 8 + 2 = 98
123
x 8 + 3 = 987
1234
x 8 + 4 = 9876
12345
x 8 + 5 = 98765
123456
x 8 + 6 = 987654
1234567
x 8 + 7 = 9876543
12345678
x 8 + 8 = 98765432
123456789
x 8 + 9 = 987654321

1
x 9 + 2 = 11
12
x 9 + 3 = 111
123
x 9 + 4 = 1111
1234
x 9 + 5 = 11111
12345
x 9 + 6 = 111111
123456
x 9 + 7 = 1111111
1234567
x 9 + 8 = 11111111
12345678
x 9 + 9 = 111111111
123456789
x 9 +10= 1111111111

9
x 9 + 7 = 88
98
x 9 + 6 = 888
987
x 9 + 5 = 8888
9876
x 9 + 4 = 88888
98765
x 9 + 3 = 888888
987654
x 9 + 2 = 8888888
9876543
x 9 + 1 = 88888888
98765432
x 9 + 0 = 888888888

Brilliant, isn't it?

And look at thissymmetry:

1
x 1 = 1
11
x 11 = 121
111
x 111 = 12321
1111
x 1111 = 1234321
11111
x 11111 = 123454321
111111
x 111111 = 12345654321
1111111
x 1111111 = 1234567654321
11111111
x 11111111 = 123456787654321
111111111
x 111111111 = 12345678987654321Now, take a look at this...


101%From a strictlymathematical viewpoint:What Equals 100%?
What does it meanto give MORE than 100%?

Ever wonder about those people who say they aregiving more than 100%?

We have all been in situations where someonewants you to
GIVE OVER 100%.

How about ACHIEVING 101%?


Whatequals 100% in life?


Here's a littlemathematicalformulathat might help
answer thesequestions:


If:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

Is represented as:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.


If:


H-A-R-D-W-O- R- K

8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98%


And:

K-N-O-W-L-E- D-G-E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%


But:

A-T-T-I-T-U- D-E

1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100%THEN, look how far thelove ofGodwill takeyou:L-O-V-E-O-F- G-O-D

12+15+22+5+15+ 6+7+15+4 = 101%


Therefore, one can conclude with mathematical certaintythat:

While Hard Work and Knowledge will get you close, and Attitudewill
get you there, It's theLove of Godthat will put you over the top!

It's up to you if you sharethis with your friends & loved ones just
the way I did..

 

 

...................................................................................................................

 

 

  

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................

 

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید